Posts Tagged ‘مافیای قدرت و ثروت’

شاقولي به‌نام آقاي حسينيان

مِی 29, 2008

1- تقابل تبليغي هفته‌هاي اخير با من قدرتمندتر از تصوّر پيشينم بود. افشاگري‌هاي من با مقابله کساني مواجه شد که گمان نمي‌بردم و شگردها و شيوه‌هايي به کار گرفته شد غيراخلاقي‌تر از آن‌چه مي‌پنداشتم. براي نمونه، شخصي، که تا ديروز دوست، ولي افراطي، مي‌دانستمش، در جمعي از فعالين جنبش دانشجويي در تهران حضور يافته، به شدت از من بدگويي کرده و تا بدان‌جا تاخته که مرا «مشکوک» ناميده و دانشجويان را از همراهي با من نهي کرده است. اين پيش از انتشار يادداشت من درباره حسينيان و سعيد امامي است و پس از انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز». از اينرو، براي عملکرد او توجيهي نمي‌يابم جز وابستگي به همان کانون‌هاي مافيايي و اجراي «اوامر» آنان؛ به‌رغم چهره «انقلابي» و به‌رغم هياهويي که اين روزها براي جلب توجه همگان، يا براي سرگرم کردن دانشجويان، برانگيخته است.
(more…)